Metoda CAF2020 przyjęta

29.11.2019
Wczoraj, na spotkaniu dyrektorów generalnych Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (ang. European Public Administration Network, EUPAN) w Helsinkach, dyrektorzy generalni właściwi w sprawach administracji publicznej i służby cywilnej przyjęli aktualizację Wspólnej Metody Oceny – CAF2020.
Logo CAF2020

Prace nad aktualizacją poprzedniej wersji metody CAF2013 trwały dwa lata. Polska brała w nich aktywny udział jako członek tzw. core group. Pracami grupy kierował Europejski Instytut Administracji Publicznej (ang. European Institute of Public Administration, EIPA) w Maastricht. Polska współpracowała w ramach grupy z krajowymi korespondentami z Austrii, Belgii, Finlandii, Portugalii, Włoch.

CAF2020 to piąta wersja modelu. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • nazw 12 z 28 podkryteriów,
  • przykładów, które zawierają podkryteria,
  • wprowadzeń do kryteriów, które uzupełniono o nowe zagadnienia (zmiany redakcyjne),
  • oceny punktowej (zmiany redakcyjne),
  • glosariusza, który uzupełniono o nowe pojęcia.

Zachęcamy, by zapoznali się Państwo z angielską wersją broszury CAF2020.

Metoda CAF

Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF) to pierwszy europejski model zarządzania jakością. Zaprojektowano go i opracowano w sektorze publicznym, pod kątem potrzeb tego sektora.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje na temat Wspólnej Metody Oceny, w tym  aktualizacji metody CAF 2020, proszę zamówić newsletter. Aby to zrobić, proszę zarejestrować się na stronie internetowej EIPA.