O CAF na spotkaniu dyrektorów generalnych urzędów

24.04.2017
Wspólna Metoda Oceny była jednym z tematów poruszanych w trakcie dwudniowych warsztatów dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich.
Prezentacja doświadczeń w zakresie stosowania Wspólnej Metody Oceny w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Drugi dzień warsztatów (21 kwietnia) był poświęcony systemom motywacji i dobrym praktykom w administracji, dotyczącym budowania strategii rozwoju pracowników. Jedna z dobrych praktyk opisywała doświadczenia Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Białymstoku w zakresie stosowania CAF. Jan Kalisz, koordynator ds. CAF, zaprezentował etapy przygotowania do samooceny oraz przebieg procesu, główny nacisk kładąc na osiągnięte rezultaty. Na potwierdzenie efektów z przeprowadzanej samooceny oraz w celu przekonania uczestników spotkania o zasadności stosowania metody samooceny, z wykorzystaniem CAF, przedstawiciel IAS omówił dwa projekty:

  1. Bank pomysłów” (projekt doceniony na arenie międzynarodowej w ramach Konferencji Użytkowników CAF w Bratysławie, 30 listopada 2016 r.)
  2. Asystent Granica” (projekt nagrodzony w konkursie na najlepsze praktyki z zakresu projektowania usług dostosowanych do potrzeb obywateli, zorganizowany w ramach Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi 14 grudnia 2016 r.).

Krajowy Koordynator ds. CAF, Katarzyna Dudzik, przybliżyła uczestnikom spotkania genezę metody i omówiła sytuację w zakresie stosowania CAF w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę zwróciła przede wszystkim na korzyści, jakie płyną ze stosowania samooceny z wykorzystaniem CAF dla kadry kierowniczej i pracowników, a zatem także dla organizacji. Podkreśliła również koszty, jakie mogą się z tym wiązać. 

Dyrektorzy generalni ministerstw i urzędów otrzymali również ankietę, która dotyczyła m.in. znajomości metody CAF. Analiza wyników pozwoli na ukierunkowanie dalszych działań w zakresie promocji i upowszechniania metody CAF w Polsce.