Spotkanie Krajowych Korespondentów CAF w Wiedniu

12.10.2018
Kryteria i podkryteria Potencjału to temat dyskusji Krajowych Korespondentów CAF w Wiedniu. Spotkanie odbyło się w ramach trwającej w tym roku aktualizacji metody CAF. Polskę reprezentowała Katarzyna Dudzik, która pełni funkcję Krajowego Korespondenta CAF w imieniu Szefa Służby Cywilnej.

W trakcie spotkania odbyły sie warsztaty dedykowane nazewnictwu kryteriów i podkryteriów Potencjału. Dyskutowano również nad aktualnymi i proponowanymi przez kraje członkowskie UE przykładami. Po analizie wniosków z warsztatów, prezydencja Austrii planuje rozesłać i skonsultować z krajowymi korespondentami wyniki prac nad 5 pierwszymi kryteriami metody CAF.

Austria, która w II połowie 2018 r przewodniczy pracom Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (EUPAN) a tym samym pracom zespołu Krajowych Korespondentów CAF, uwzględniając sugestie państw UE, ustaliła zasady, według których prowadzona jest aktualizacja. Najważniejsze z nich to:

  • brak zmian w strukturze narzędzia – nowa wersja CAF nadal będzie składać się z 9 kryteriów i 28 podkryteriów, będzie uwzględniać podział na kryteria potencjału i rezultatów, a proces ciągłego doskonalenia z zastosowaniem CAF będzie nadal składać się z „10 kroków;
  • efektem planowanych do wprowadzenia zmian ma być większa użyteczność narzędzia – założeniem aktualizacji jest m.in. likwidacja powtórzeń w przykładach do poszczególnych podkryteriów oraz uzupełnienie glosariusza i dodanie przykładów konkretnych dobrych praktyk;
  • uwzględnienie dalszego rozwoju Modelu Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarzadzania Jakością (EFQM), który był inspiracją do opracowania modelu CAF na początku XXI wieku, w tym bardziej wyraziste powiązanie pomiędzy pokryteriami a ośmioma zasadami doskonałości.

W trakcie prac nad CAF 2020 zidentyfikowano 6 horyzontalnych tematów, które powinny być bardziej uwydatnione w nowej wersji modelu, w tym: cyfryzacja, trwałość/ zrównoważenie (sustainability) zwinność/sprawność (agility), innowacja, różnorodność, zgodność z zasadami/wartościami (compliance).

 

Kolejnym krokiem w pracach nad CAF 2020 będzie między innymi pogłębiona dyskusja na temat 4 kryteriów Rezultatów, analiza procesu przeprowadzania samooceny i praca nad wytycznymi.

CAF2020 ma być udostępniony w II połowie 2019 roku, w trakcie prezydencji Finlandii.