Wspólna Metoda Oceny - trwają prace nad aktualizacją

15.07.2019
12 lipca, w Rzymie, spotkali się krajowi korespondenci CAF i przedstawiciele Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht (ang.: European Institute of Public Administration – EIPA). W spotkaniu wzięły udział osoby, które pełnią wiodącą rolę w aktualizacji Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF).
Spotkanie core group w Rzymie, 12 lipca 2019

W pierwszej części spotkania krajowi korespondencji z Belgii, Finlandii, Polski, Portugalii i Włoch oraz przedstawcie EIPA (członkowie tzw. core group) podsumowali stan prac nad aktualizacją pierwszych pięciu kryteriów modelu (kryteriów potencjału).

Główna część spotkania została poświęcona analizie 18 uwag do kryteriów wyników, których do tej pory nie udało się uzgodnić drogą mailową i telefoniczną. Dyskusja toczyła się głównie wokół:

  • potrzeby, zgodnie z założeniami procesu aktualizacji, uwydatnienia w nowej wersji CAF zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, innowacyjności, zwinności organizacji (ang.: agility) i różnorodności;
  • zasadności rezygnacji z wybranych przykładów czy modyfikacji ich tytułów, tak by dążyć do uproszczenia modelu, a nie jego nadmiernego skomplikowania;
  • prawidłowego dopasowania przykładów do podkryteriów - pomiarów postrzegania i efektywności;
  • zagadnień, które należy uwzględnić w słowniku modelu, tak by nowe pojęcia, które pojawią się w przykładach do podkryteriów, były w pełni zrozumiałe dla potencjalnych użytkowników.

W efekcie uzgodniono nazwy wszystkich kryteriów i podkryteriów oraz tytuły przykładów.

Ponadto w ramach spotkania:

  1. Rozpoczęto analizę opisów kryteriów i podkryteriów. Ustalono, że zmiany będą nieznaczne. Będą się koncentrować wyłącznie na uwzględnieniu zagadnień nowych, które w wyniku aktualizacji pojawiły się w poszczególnych przykładach do kryteriów i podkryteriów. W trakcie spotkania uzgodniono drobne uwagi do opisów kryteriów 2, 5 i 6.
  2. Ustalono następujący harmonogram dalszych prac i podział zadań w kontekście przyjętego planu aktualizacji CAF:
  • słowo wstępne do CAF 2020 opracuje Prezydencja Finlandii w sieci EUPAN,
  • do końca sierpnia krajowy korespondent CAF z Finlandii opracuje i prześle do konsultacji członków core group projekt modyfikacji wprowadzenia do metody;
  • do końca lipca członkowie core group uzgodnią nieznaczne zmiany we wprowadzeniach do wszystkich kryteriów, części dedykowanej ocenie punktowej CAF i skali oceny oraz listę zagadnień do słownika;
  • na początku września EIPA opracuje i prześle do konsultacji członków core group projekt słownika.

W pracach core group z ramienia polski, przy wsparciu i zaangażowaniu krajowych ekspertów CAF, uczestniczy Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM - krajowy korespondent CAF.

Decyzja o potrzebie aktualizacji CAF2013 i dostosowaniu modelu do nowych wyzwań, z którymi spotyka się administracja publiczna, zapadał na spotkaniu krajowych korespondentów CAF w Tallinie, we wrześniu 2017 r. Nowa wersja CAF zostanie zaprezentowana w trakcie trwającej prezydencji Finlandii w Helsinkach w listopadzie tego roku, na spotkaniu dyrektorów generalnych ds. administracji publicznej sieci EUPAN. W tych spotkaniach Polskę reprezentuje szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.