Pytania i odpowiedzi

1. Dla jakiego typu urzędów przygotowana jest metoda CAF?

Metoda CAF jest przygotowana dla wszystkich typów urzędów i instytucji publicznych na szczeblu zarówno krajowym jak i regionalnym. Wytyczne modelu samooceny są tak sformułowane, aby odpowiadały specyfice każdego typu instytucji począwszy od jednostek służby publicznej takich jak Komendy Straży Pożarnej kończąc na urzędach wojewódzkich czy ministerstwach.
 
2. Jakie są ograniczenia przystąpienia do metody CAF?

Metoda CAF nie posiada żadnych ograniczeń co do jej wprowadzenia. Każda zainteresowana instytucja może samodzielnie przeprowadzić samoocenę opierając się na zapisach podręcznika metody. W porzednich latach KPRM, MSWiA i MAiC oferowały wsparcie w tym zakresie w ramach realizowanych projektów.

3. Czy możliwe jest korzystanie z doświadczeń innych urzędów?

Jednym z elementów metody CAF jest wprowadzenie mechanizmu benchlearningu, czyli wymiany doświadczeń i uczenia jest pomiędzy jednostkami, które przystąpiły do samooceny. Podjęcie działań w tym zakresie ułatwia znalezienie lepszych sposobów działania pozwalających na poprawę ogólnych wyników organizacji. Aby nawiązać kontakt z innymi instytucjami stosującymi CAF warto skorzystać z bazy użytkowników CAF prowadzonej przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht.

4. Skąd mogę czerpać podstawowe informacje nt CAF?

Metoda CAF stanowi własność publiczną i udostępniana jest bezpłatnie. Głównym źródłem informacji jest broszura „Wspólna Metoda Oceny”. Podstawowe informacje dotyczące tej metody można znaleźć na portalu Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht poświęceonej CAF.  

5. Czy urząd może otrzymać zewnętrzną pomoc w zakresie merytorycznym?

Urząd, który zechce przeprowadzić samoocenę z wykorzystaniem metody CAF przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, może zwrócić się o wsparcie w zakresie merytorycznym ze strony organizacji doradczych. Zewnętrzni konsultanci zapewniają  przeprowadzenie szkoleń i nadzór nad procesem wdrażania metody CAF. W tym zakresie usług mieszczą się zarówno szkolenia jak i koordynacja projektu.