Wspólna Metoda Oceny - CAF

Skrót CAF pochodzi od angielskiej nazwy metody - Common Assesment Framework. CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Model CAF udostępniany jest publicznie. Instytucje mogą korzystać z niego w sposób dowolny.

Metoda CAF powstała w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy ministrami krajów członkowskich UE, odpowiedzialnymi za administrację publiczną. CAF powstał m.in. po to, aby:

  • promować systemy zarządzania jakością w sektorze publicznym w państwach europejskich
  • wspomagać dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami
  • wprowadzać działania benchmarkingowe w sektorze publicznym w Europie.
Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasoby
i procesy zarządzania zmianą. Dzięki niej organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny.
Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie jej funkcjonowania:
  • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
  • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.
Samoocena oparta o Model CAF dostarcza organizacji informacji będących podstawą
do doskonalenia systemu zarządzania organizacją, poprzez:
  • identyfikację mocnych stron oraz obszarów do doskonalenia,
  • opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,
  • możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej (benchmarking),
  • przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.
Samoocena powinna być przedsięwzięciem cyklicznym, a wyniki każdej samooceny powinny być wykorzystane do planowania i realizacji działań usprawniających funkcjonowanie organizacji.